PISKU -TUKIRAHASTO PERUSTETTU

21.11.2023

PISKU –TUKIRAHASTO 21.11.2023

RAHASTON NIMI JA TARKOITUS

PISKU -tukirahasto on suunnattu Pekolan Iskun juniorijäsenille/jäseneksi haluavalle. Tukirahastosta jaetaan vuosittain tukea vähävaraisten juniori-ikäisten lasten ja nuorten harrastetoimintaan. Juniorijäseneksi luetaan seuran jäsen tai jäseneksi liittyvä, joka tukea hakiessaan ei ole täyttänyt 20 ikävuotta. Rahastosta jaetaan tukea harkinnanvaraisesti hakemusten perusteella kaksi (2) kertaa vuodessa (syyskuu/tammikuu). Rahasto toimii seuran johtokunnan alaisuudessa.

RAHASTON PERUSTAMINEN JA YLLÄPITO

Rahasto on perustettu 7.11.2023 Pekolan Isku ry:n johtokunnan kokouksen päätöksellä. Rahasto toimii Pekolan Iskun johtokunnan alaisuudessa ja rahaston säännöt hyväksytään Pekolan Iskun johtokunnan päätöksellä 5.12.2023. Rahastoon voivat lahjoittaa varoja seuran lisäksi kaikki seuran ulkopuoliset julkiset ja yksityiset toimijat. Lahjoitetut varat kohdistetaan lyhentämättöminä rahaston kautta seuran vähävaraisten juniorijäsenten harrastusmaksujen tukemiseen. Rahaston ylläpidosta ja toiminnan järjestämisestä vastaa ensisijaisesti rahaston johtoryhmä, joka nimitetään seuran johtokunnan toimesta seuran kevätkokouksen yhteydessä seuraavalle alkavalle toimintakaudelle. Johtoryhmän toimintakausi on yksi seuran toimintakausi.

RAHASTON TARKOITUS JA TOIMINTA

Rahaston tarkoituksena on tukea Pekolan Iskun vähävaraisten jäsenten salibandyharrastuksen jatkamista tai aloittamista sekä mahdollistaa lasten ja nuorten toiminnallisuus ja osallisuus osana yhteisöllistä toimintaa. Rahasto jakaa hakemusten perusteella harkinnanvaraisesti kaksi (2) kertaa vuodessa eri kokoisia tukia pelaajille. Rahaston johtoryhmä kokoontuu ja tutustuu saapuneisiin hakemuksiin kaksi (2) kertaa toimintakaudessa ja esittää seuran johtokunnalle jaettavat tukisummat.

Rahaston johtoryhmä kokoontuu seuraavina kuukausina:

– Syyskuu: käsiteltävät hakemukset ovat saapuneet käsiteltäviksi 1.8.-31.8. välisenä aikana

– Tammikuu: käsiteltävät hakemukset ovat saapuneet käsiteltäviksi 1.12.-31.12. välisenä aikana

Poikkeuksena 1. tukihakemusaika, joka on 6.12.2023-6.1.2024.

Pekolan Iskun johtokunnan hyväksymät tuet kohdistetaan seuran toiminnan alaisiin harrastuskuluihin (pelaajamaksut, jäsenmaksut, turnausmaksut, lisenssit ym.). Tuki voi olla myös materiaali- ja välinetukea (esim. maila, sisäpelikengät, peliasusteet, suojalasit). Hakijan seura- ja/tai joukkuetoiminnasta aiheutuneita kuluja hyvitetään tukea vastaavalla summalla. Tukiavustus suoritetaan tuen saajan joukkueelle tai harrasteryhmän tilille. Materiaali- ja välinetuki osoitetaan suoraan jäsenelle.

Myönnetty tuki ei oikeuta automaattisesti tukeen seuraavalla hakukaudella, vaan tukea on haettava uudelleen.

TUEN HAKEMINEN

Tukeen oikeutettu jäsen (tai joku hänen puolestaan) voi hakea rahastolta tukea harrastukseensa lähettämällä täytetyn hakemuksen rahaston yhteyssähköpostiosoitteeseen: tukirahasto@pekolanisku.fi

Hakemus löytyy osoitteesta: http://www.pekolanisku.fi/lomake.html?id=50914

Tukea voi hakea vain hakuajankohtina. Haku-ajat toimintakaudella ovat: 1.8.-31.8. ja 1.12.-31.12. Tukihakemukset käsitellään määrätyn, edellä määritellyn aikataulun mukaisesti (syyskuussa ja tammikuussa).

Kaikkiin hakemuksiin vastataan.

Hakemukseen täytetään seuraavat tiedot:

  • Avustushakemuksen tekijä ja hänen yhteystietonsa

  • Lapsen/nuoren nimi ja syntymäaika

  • Lapsen/nuoren joukkue/ryhmä Pekolan Iskussa

  • Avustuksen kohde (pelaajamaksu, varusteet/materiaali, muu) ja selvitys käyttötarkoituksesta

  • Selvitys siitä, onko hakija / tuen kohde saanut jostain muualta haettavana tukikautena tukea vähävaraisuuden takia -> jos saanut, selvitys, milloin, mistä ja mihin tarkoitukseen

  • Lyhyt selvitys hakijan (tai tuen kohteen) taloudellisesta tilanteesta

  • Muut hakijan mielestä asiaan liittyvät lisätiedot

HUOM! Rahaston johtoryhmä voi pyytää tarvittaessa lisätietoja hakijalta!

RAHASTON HALLINTO JA PÄÄTÖKSEN TEKO

Rahastoa hallinnoi ja hoitaa johtoryhmä, joka koostuu 2-3 seuran (Pekolan Isku) johtokunnan jäsenestä ja tarvittaessa yhdestä (1) hallituksen ulkopuolisesta Pekolan Iskun jäsenestä. Rahaston ensimmäinen (1.) johtoryhmä valitaan 5.12.2023 pidettävän seuran johtokunnan kokouksen päätöksellä ja tämä johtoryhmä toimii seuran toimintakauden 2024-25 alkuun saakka (6.12.2023.-31.7.2024). Tästä eteenpäin aloittavan johtoryhmän toimintakausi kestää yhden toimintakauden (1.8.-31.7.)

Seuran johtokunta nimittää rahaston johtoryhmälle kulloisellekin toimintakaudelle puheenjohtajan, jonka koolle kutsumana ja johdolla johtoryhmä toimii. Jos rahaston johtoryhmän jäsen eroaa toiminnasta kesken toimintakauden, on seuran johtokunta velvollinen nimittämään tälle korvaavan jäsenen rahaston johtoryhmään. Rahaston johtoryhmä esittää jaettavia tukia seuran johtokunnalle. Seuran johtokunta hyväksyy rahaston johtoryhmän käsittelemät ja esittämät tuet kokouksissaan. Seuran johtokunta vastaa sääntöjen noudattamisesta tukien jakoprosessissa:

– esitetyt tuet ovat rahaston budjetin näkökulmasta hyväksyttävissä

– tukirahaston kirjanpidon oikeellisuus

– rahaston varojen oikeasta käytöstä sekä riittävyydestä

Rahaston johtoryhmän täytyy esittää jaettavat tuet seuran johtokunnalle seuraavilla tiedoilla:

– Hakijan nimi

– Tuen määrä / materiaali

– Perustelut myönnettävälle tuelle

Rahaston johtoryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi sen jäsenistä – puheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Johtoryhmä päättää kunkin hakijan kohdalla tuen saamisesta yksinkertaisella äänestyksellä, jossa äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Rahaston myöntämistä tukisummista julkaistaan seuran internet-sivuille ainoastaan summat ja päivämäärät. Rahaston myöntämät avustukset kirjataan myös seuran vuosikertomukseen. Rahaston myöntämien avustusten tietoja – jotka liittyvät henkilöön, joille tukea on myönnetty, ei julkaista julkisesti eikä yksilöiviä tietoja kirjata myöskään seuran vuosikertomukseen.

RAHASTON TILIKAUSI JA VAROJEN KÄYTTÖ

Rahaston tilikausi on sama kuin seuralla eli 1.8. - 31.7. Rahasto kuuluu seuran budjetin alle ja seuran johtokunta myöntää rahastolle sen käyttövarat. Rahaston kirjanpito kuuluu seuran kirjanpidon piiriin. Seura kerää varoja rahastoon koko toimintakauden aikana ulkopuolisilta lahjoittajilta ja seuran johtokunta vahvistaa kokouksessaan rahaston käytettävissä olevan jakovaran. Rahaston johtoryhmä toimii seuran johtokunnan vahvistaman jakovaran rajoissa. Seuran johtokunta viime kädessä hyväksyy kokouksissaan jaettavat avustukset ja on siten myös viime kädessä vastuussa rahaston varojen riittävyydestä.

RAHASTON VALVONTA

Pekolan Iskun johtokunta valvoo rahaston johtoryhmän toimintaa ja on oikeutettu muuttamaan rahaston johtoryhmän kokoonpanoa seuran johtokunnan kokouksen päätöksellä kesken rahaston toimintakauden. Rahaston johtoryhmän jäsenen – mukaan lukien puheenjohtaja – on mahdollista erota rahaston johtoryhmästä hakemalla eroa seuran johtokunnalta kirjallisesti. Seuran johtokunta päättää muutoksista kokouksissaan.

RAHASTON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Rahaston sääntöjä voidaan muuttaa Pekolan Iskun johtokunnan kokouksen päätöksellä. Rahasto voidaan lopettaa seuran johtokunnan päätöksellä, riippumatta rahaston johtoryhmästä. Mikäli rahasto lakkautetaan, toimintakauden käyttämättä jääneet varat siirretään seuran junioritoiminnan tukemiseen. Varojen kohdistamisesta vastaa seuran johtokunta.

RAHASTON SÄÄNTÖJEN VOIMAANTULO

Tässä dokumentissa kirjatut säännöt tulevat voimaan Pekolan Iskun johtokunnan päätöksellä 5.12.2023. Sääntöjen voimaantulo vahvistetaan ja päivätään johtokunnan kokouksen 5.12.2023 pöytäkirjaan.

MIKÄLI HALUAT TEHDÄ LAHJOITUKSEN TUKIRAHASTOON

Ota yhteyttä: taloudenhoitaja@pekolanisku.fi tai puheenjohtaja@pekolanisku.fi

PEKOLAN ISKUN JOHTOKUNTA